รองฯทนุเกียรติ ขอบคุณคนวงการกีฬามวย ร่วมเสนอไอเดีย เพื่อปรับปรุงกฎหมายรอง

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ในฐานะประธานการประชุม การปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง จากบุคคลในวงการกีฬามวยทั้ง 7 ประเภท เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา กล่าวขอบคุณ บุคคลวงการกีฬามวย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และช่วยกันเสนอแนวคิดเพื่อยกระดับ มวยไทย ให้เป็นกีฬาระดับโลกในอนาคต

“ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการรับฟังความคิดเห็น ในการปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง จากบุคคลในวงการกีฬามวยทั้ง 7 ประเภท พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ

ที่เกี่ยวกับกีฬามวย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักมวย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความสงบเรียบร้อย”

“พรบ.มวย พ.ศ. 2542 ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้ พรบ.มวย บรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์มวยไทย ด้วยกลไกการเติบโตที่มีมาตรฐานจากรากหญ้าสู่สากล” 

“นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคง แต่การบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 พบว่า มีการใช้มาเป็นเวลานาน สมควรมีการแก้ไขปรับปรุง

ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน”

“การเชิญบุคคลวงการกีฬามวยทั้ง 7 ประเภท เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ให้บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อยกระดับมวยไทยให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก”