“รัฐมนตรีกีฬา” ช่วยเหลือสวัสดิการวงการมวย และสนับสนุนก่อตั้ง สถาบันมวยไทยแห่งชาติ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 4/2565 โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา 

 

ที่ประชุมรับทราบ แนวทางแก้ไขปัญหา ความไม่สงบเรียบร้อยภายในสนามมวย ภายใต้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 จากนั้นที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการกำกับ ดูแล และควบคุม ให้บุคลากรในวงการกีฬามวย ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565 รับทราบ รายงานความคืบหน้าการจัดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล และรับทราบ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย

  1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
  2. คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย
  3. การแต่งตั้งคณะทำงานในคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย

 

รับทราบ รายงานผลการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่บุคลากรในวงการกีฬามวย

และที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ การรับรองแผนการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณด้านกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 110 ล้านบาท ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และเห็นชอบ การพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาโครงสร้างรูปแบบการจัดตั้ง สถาบันมวยไทยแห่งชาติ