สคม. ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายมวย เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ ให้กับทุกคน

สคม. ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมวย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อคนวงการกีฬามวยจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 

 

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นายมานิตย์ วรรธนะสาร ประธานอนุกรรมการ, นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย อนุกรรมการและเลขานุการ, นางสาววิภาวี วัยวัฒน์ หัวหน้างานกำกับควบคุมกีฬามวย แทนผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬามวย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย 

 

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีสาระสำคัญ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง การอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวย และระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ตัดสิน โดยมี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะคู่สัญญาจ้าง ทำหน้าที่ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกีฬามวย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมาย พบว่ามีสาระสำคัญในการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 14 เรื่อง อาทิเช่น ร่างระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยระเบียบและกติกาสำหรับการแข่งขันกีฬามวย, ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวย, การสังกัดและย้ายสังกัดค่ายมวย, ทะเบียนประวัติบุคคลในวงการกีฬามวย, การอุดหนุนกิจกรรมกีฬามวย เป็นต้น 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้รับฟังความคิดเห็นของบุคคลในวงการกีฬามวย ทั้ง ออนไซต์ และสื่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย