สคม. สร้างมาตรฐานค่ายมวยทั่วไทย ยกระดับมวยไทย เป็นกีฬาระดับโลก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะทำงาน ในคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย คณะทำงานด้านมาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการตรวจประเมินมาตรฐานค่ายมวยไทย ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย

 

ตามประกาศคณะกรรมการกีฬามวย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อให้ค่ายมวยในประเทศมีมาตรฐานการบริหารจัดการที่เป็นสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้กีฬามวยไทย ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย กำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย ส่งเสริมค่ายมวยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานกีฬามวยไทย

 

โดยจัดให้มีการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานกีฬามวย ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ จำนวน 160 คน จัดประชุมเตรียมความพร้อมของผู้ตรวจประเมินสำหรับการออกตรวจประเมิน รับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ กกท. จำนวน 250 คน

 

รวมทั้งการออกตรวจประเมินค่ายมวยไทย ร่วมกับ ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานค่ายมวยไทย พนักงานเจ้าหน้าที่กีฬามวยส่วนกลางหรือจังหวัด ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 จำนวน 247 ค่าย (ค่ายมวยไทยอาชีพ 174 ค่าย และค่ายมวยกำลังพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน 73 ค่าย) เพื่อเสนอคณะกรรมการกีฬามวย พิจารณาให้ความเห็นชอบ รับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ประกอบด้วย

1.ค่ายมวยขนาดใหญ่ ระดับ 5 ดาว จำนวน 7 ค่าย

2.ค่ายมวยขนาดใหญ่ ระดับ 4 ดาว จำนวน 1 ค่าย

3.ค่ายมวยขนาดใหญ่ ระดับ 3 ดาว จำนวน 1 ค่าย

4.ค่ายมวยขนาดกลาง ระดับ 5 ดาว จำนวน 14 ค่าย

5.ค่ายมวยขนาดกลาง ระดับ 4 ดาว จำนวน 8 ค่าย

6.ค่ายมวยขนาดกลาง ระดับ 3 ดาว จำนวน 1 ค่าย

7.ค่ายมวยขนาดเล็ก ระดับ 5 ดาว จำนวน 27 ค่าย

8 .ค่ายมวยขนาดเล็ก ระดับ 4 ดาว จำนวน 88 ค่าย

9.ค่ายมวยขนาดเล็ก ระดับ 3 ดาว จำนวน 27 ค่าย

10.ค่ายมวยกำลังพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 73 ค่าย

 

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาจัดทำการศึกษา และพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองกีฬามวย 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.มาตรฐานความปลอดภัยการฝึกซ้อมและแข่งขัน 2.มาตรฐานความปลอดภัยสนามกีฬามวย และ 3.มาตรฐานความปลอดภัยด้านอุปกรณ์กีฬามวย

 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องนำโครงร่างมาตรฐานกีฬามวย นำเสนอต่อคณะทำงานในคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทย ที่มีหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย พิจารณาแล้ว จะได้นำมาตรฐานความปลอดภัยการฝึกซ้อมและแข่งขัน เสนอต่อคณะทำงานด้านมาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานกีฬามวยไทยต่อไป