สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรในวงการกีฬามวยทั้ง 7 ประเภท และผู้สนใจ ร่วมให้ความคิดเห็น ในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายฉบับรอง  

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรในวงการกีฬามวยทั้ง 7 ประเภท และผู้สนใจ ร่วมให้ความคิดเห็น ในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายฉบับรอง  

 

เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขกฎหมายลำดับรอง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 โดยการสแกน QR CODE จากภาพ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหัวข้อที่กำหนด 

 

หรือจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซท์ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยคลิกลิงค์ https://forms.gle/EzVNgs9cNFPvUREb6 ได้อีกหนึ่งช่องทาง

 

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เชื่อว่า ความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะของท่าน จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลในวงการกีฬามวยทุกคน