เปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ หวังยกระดับการตัดสินมวยไทย

 

           วันที่ 25 ตุลาคม 2565  นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ B – License รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 65 – 2 พ.ย. 65 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดปทุมธานี  โดยการจัดการอบรมฯครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ตัดสิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแข่งขัน และต้องการยกระดับการตัดสินมวยไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง  จึงได้จัดทำระเบียบและกฎกติกามาตรฐานสำหรับการแข่งขันกีฬามวย พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวย เพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยวัตถุประสงค์สำคัญก็คือ ต้องการให้การตัดสินในกีฬามวยไทยอาชีพเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการมวยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ.2565 มีผู้ตัดสินที่สมัครและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้สิทธิ์เข้ารับการอบรมฯเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 คน