แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ชื่อหน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) วันที่…๑0… .. มิถุนามน. ..พ.ศ.๒๕๖๕ (๑)

แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2565