แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ชื่อหน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ฉันยายน วันที่..๓๐ เดือน ..พ.ศ.๒๕๒๕ (๑)

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 (สขร.1)