แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ชื่อหน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) วันที่…๒….เดือน…..กากกาคม. …พ.ศ.๒๕๖๕ (๑)

แบบ สขร.1 เดือนกรกฏาคม 2565