ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เอกสารการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 จ.พัทลุง

ประกาศ เรื่องเอกสารการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 จ.พัทลุง
สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ประกาศชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน
2. เกณฑ์อายุนักกีฬา
3. ระเบียบการแข่งขัน
4. แบบฟอร์ม Entry Form By Number
5. แบบฟอร์ม Entry Form By Name I
6. แบบฟอร์ม Entry Form By Name II
7. แบบฟอร์ม ADCARD
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/13SgSuRGZK1wyPAYww30IDf_ln5wHCCO7?usp=sharing