SEED มวยไทย ได้รับความสนใจจากเยาวชน ครูชาลี กุลธารี สุดปลื้ม เด็กไทยหัวใจรักษ์มวย

ครูชาลี กุลธารี หรือ พฤหัสเล็ก ศิษย์ชุนทอง อดีตยอดมวยไทย ในฐานะวิทยากร อบรมคลินิกมวยไทย SEED มวยไทย เมล็ดพันธุ์ใหม่ หัวใจรักษ์มวย พอใจกับการจัดกิจกรรมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี มีเยาวชนเขาร่วมงานกว่า 100 คน

 

ในงานจัดให้มีการอบรม คลินิกมวยไทย SEED มวยไทยเมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจรักษ์มวย เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ และสร้างอัตลักษณ์แบรนด์มวยไทยขึ้นมา เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น หันกลับมาสนใจในกีฬามวยไทยให้มากยิ่งขึ้น 

 

นอกจากนี้ยังต่อยอดพัฒนาความสามารถ ให้สร้างรายได้ให้กับเยาวชน และบุคลากรในวงการกีฬามวย การอบรมคลินิกมวยไทย SEED มวยไทย เมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจรักษ์มวย ในปีงบประมาณ 2565 ที่จังหวัดชลบุรี เป็นการอบรมครั้งที่ 3 ต่อจากจังหวัดพัทลุง และจะมีการอบรมในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์

 

เพื่อปรับภาพลักษณ์และสร้างทัศนคติที่ดีของคนรุ่นใหม่ในชุมชนท้องถิ่นต่อกีฬามวยไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักมวยให้กับเยาวชนในท้องถิ่นโดยผ่านบุคลากรมวยที่มีชื่อเสียง เป็นต้นแบบในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้รู้จักกีฬามวยไทยและให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักศิลปะมวยไทย