การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการสร้างการรับรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตและการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy แก่บุคลากรของ กกท. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร สำนักงาน ก.พ. มาบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงาน” และวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในองค์กร และ No Gift Policy เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (ผ่านระบบออนไลน์)

Girl in a jacket
Girl in a jacket

Girl in a jacket
Girl in a jacketGirl in a jacket