การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนายวิบูณ จำปาเงิน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และการป้องกันการทุจริต

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนายวิบูณ จำปาเงิน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปราม และขับเคลื่อนบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ อันจะช่วยลดช่องว่างของการทุจริต ส่งผลให้การทุจริตลดลงและยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น+3

ความรู้สึกทั้งหมด66