ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีรับมอบตัวชี้วัดที่สำคัญของการกีฬาแห่งประเทศไทยระดับผู้บริหาร โดยมีคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มุ่งมั่นในการทำหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เป็นมาตรฐานเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่แท้จริง เป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทุกระดับ ทำให้ผู้บริหารสามารถติดตามและนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร