ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติตผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17072566-ขอบเขตงานซื้อเครื่องปรับอากาศ