ประกาศขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด24,000 บีทียู จำนวน 57 เครื่อง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

07-03-2566-TOR-ซื้อเครื่องปรับอากาศ