ประกาศขอบเขตงาน การจัดจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผ่านงาน “3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝัน พลังแห่งความภาคภูมิใจ”

TOR-2