ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เรื่อง การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือก-1
ระเบียบ-ว่าด้วยวิธีการเลือก-ฯ-ส.ฬ.แห่งประเทศไทย-ฉบับ-ราชกิจจา-ฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร