ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

1ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้