ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

2ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธลงคะแนนฯ