ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การจัดหาอุปกรณ์ สื่ิอประชาสัมพันธ์ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (11 ส.ค. 66)