ประกาศราคากลางงานจ้างจัดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง-1