ประกาศราคากลางงานจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ราคากลางจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ