ประกาศราคากลางจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) (ครั้งที่2) และการประชุม OCA Athletes Forum ประจำปี2566 กรุงเทพมหานคร

27022566-ตารางแสดงวงเงินจ้างจัดกิจกรรมเอเชียนอินดอร์เกมส์