ประกาศราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาพ.ศ.2566-2567 และประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก

http://www.sat.or.th/wp-content/uploads/2023/07/ราคากลาง-2.pdf