ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ประกาศ-รายชื่อผู้สิทธิได้รับการสรรหาเป็น