ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูเ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง แเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สนง กกท บึงกาฬ (หจก พอเพียงพลัส)