ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำแนวทางและการจัดทำบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และสังคมของกกท.(ระยะที่3) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

21032566-ประกาศเผยแพร่-1-รายการ