ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11042566-