ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตร “เตรียมนักบริหารระดับต้นและผู้นำยุคใหม่” สำหรับพนักงาน ระดับ 5-6 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตร “เตรียมนักบริหารระดับต้นและผู้นำยุคใหม่” สำหรับพนักงาน ระดับ 5-6 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่
20 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายวิบูณ จำปาเงิน รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายโดม ภูมิดิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายสาคร หอมวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล กกท. และนางสาวศุภเนตร ไชยช่วย หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคลผู้บริหารโครงการ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 การกีฬาแห่งประเทศไทย หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจตนเอง
เข้าใจผู้อื่น และการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมอง วิธีการในการทำงาน ให้ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะเพื่อ เตรียมพร้อมสําหรับการเป็นผู้นํายุคใหม่ ให้สามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่น สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เข้าใจกระบวนการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) มีเทคนิคการเป็นผู้นําเชิงรุก (Proactive Leader) ได้เรียนรู้ การทําแผนธุรกิจ และการบริการที่เหนือกว่า โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟัง การบรรยาย การทํากิจกรรมกลุ่ม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการนําเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้ดีขึ้น มีการทํางานเป็นทีม รวมทั้งมีการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมในระบบ SAT Learn&Play ตลอดจนได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมตามค่านิยม ของ กกท. V R S A T โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 150 คน