เกณฑ์การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน