การประชุมเชิงสัมมนาด้านการกำกับดูแลที่ดี

เอกสาร
ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมเชิงสัมมนาด้านการกำกับดูแลที่ดี
รูปบรรยากาศการประชุมเชิงสัมมนาด้านการกำกับดูแลที่ดี
เอกสารประกอบการประชุมเชิงสัมมนาด้านการกำกับดูแลที่ดี
นโยบายด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายด้านการรายงานผลตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดัแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
นโยบายด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (เจ้าหนี้)
นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและรับสินบน
นโยบายและแนวปฏิบัติการแยกบัญชีเชิิงสังคมและพาณิชย์
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม (คู่แข่ง)
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายพัฒนาความยั่งยืน
นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี
แผนแม่บทการกำกับกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2567 - 2570
แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2566 - 2570