การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

           การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำเนินงานและมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ตามแนวทางการจัดวางระบบและการประเมินผล การควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

          การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณแจกจ่ายให้พนักงานถือปฏิบัติ การกำหนดนโยบายในการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน ตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร (KPI) โดยระบุไว้ในคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป และมีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลำดับชั้น ตลอดจนกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้กำกับดูแล การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยการให้เงินรางวัลพิเศษ การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกระบวนการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร VRSAT การสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

           การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสมตามหลักการมาตรฐาน COSO –ERM โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับส่วนงานย่อย ตลอดจนตัวชี้วัดต่างๆ ที่สำคัญขององค์กร โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดำเนินการระบุ ประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยง ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกโดยผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อประเมินค่าระดับความรุนแรง ประเมินทางเลือก และบูรณาการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดนอกจากนี้ มีการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประสานงาน ให้คำปรึกษาและติดตามความคืบหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเสนอผ้บริหาร คณะทำ งาน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล ติดตามและให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอคณะกรรมการ กกท. อย่างสม่ำเสมอ (รายไตรมาส)

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

          การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีกิจกรรมการควบคุมการดำเนินงานที่สำคัญตามสมควร โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนงานที่สำคัญ การรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์ อักษรในแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน และมีการควบคุมสอบทานงานตามขั้นตอนสายการบังคับบัญชาโดยมีระบบติดตามงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ กกท. ดำเนินการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยนำระบบสารสนเทศใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานด้านยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง (ระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ : Strategic Management Intelligent System : SMIS) การจัดทำบัญชีทรัพย์สินและกำหนดผู้รับผิดชอบ การแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน อย่างเหมาะสม โดยมีกลไกระบบควบคุม และตรวจสอบงานที่นอกเหนือจาก JD มีการแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ติดตาม กำกับ ควบคุมงานที่เป็นงานพิเศษและ/หรือเป็นงานที่ กกท.ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ตลอดจนการติดตามและสอบทานการดำเนินงานจากฝ่ายตรวจสอบภายในของกกท. และจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)

          การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมตามสมควรต่อการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนและการดำเนินงานของ กกท. ได้แก่ ระบบWebsite ของ กกท. (www.sat.or.th) ระบบ Intranet ระบบจดหมายอิเลคทรอนิคของ กกท. (Outlook)เพื่อสื่อข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำสรุปข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ทั้งในเรื่องการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ได้จัดให้มีระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น มีการประชุมภายในฝ่าย ประชุมผู้บริหารระดับสูงมีการออกคำสั่ง ประกาศ เพื่อสื่อสารข้อมูลที่สำคัญขององค์กร จากผู้บริหารระดับสูงไปยังพนักงานโดยทั่วถึงผ่านระบบ Intranet ขององค์กร และมีการสื่อสารข้อมูลผ่าน Mobile Application ต่างๆ ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่านทางช่องทางต่างๆตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยภาครัฐหรือกรอบวิธีปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น มาตรฐาน ISO 27001, COBIT 5 Framework ในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การติดตามประเมินผล (Monitoring)

          การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยผู้บริหารทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน จัดให้มีการประชุมภายในฝ่าย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด (KPI) สอบทานการตรวจสอบและประเมินผลเป็นรายครั้ง โดยผู้ตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในของ กกท. ซึ่งมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถรายงานโดยตรงไปยังผู้บริหารสูงสุดกกท. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี มีความเป็นอิสระ โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ กกท. และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเปน็ ผ้กู ำ กับดูแล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของ กกท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถใช้จ่ายและลงทุนได้ อย่างคุ้มค่ามีการจัดทำรายงานทางการเงิน ทีเชื่อถือ ได้ ตามกำหนดเวลา มีการเปิดเผยข้อมูล ที่เพียงพอและการดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เกิดความสูญหาย หรือความเสียหาย รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ สอดคล้องกับนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ ผู้ว่าการ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาสนอกจากนี้ กกท. ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) กับผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานย่อยทุกระดับ ปีละ 2 ครั้ง โดยนำสรุปผลการจัดทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเองมาใช้เป็นข้อมูลในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ กกท. ในปีงบประมาณถัดไป