เกณฑ์การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564

 ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลการติดต่อ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Q&A ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Social Network การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนดำเนินงาน เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนดำเนินงานประจำปี เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การให้บริการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
E–Service รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การดำเนินการตามมาตราฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี