เกณฑ์การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563

เกณฑ์การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563

 ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O1 โครงสร้างหน่วยงาน O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O2 ข้อมูลผู้บริหาร O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O3 อำนาจหน้าที่ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O5 ข้อมูลการติดต่อ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O8 Q&A O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O9 Social Network O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนดำเนินงาน เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O10 แผนดำเนินงานประจำปี O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงาน O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การให้บริการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O17 E–Service O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน O42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O43 การดำเนินการตามมาตราฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี