มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ-พ1

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส-1
เอกสาร
ดาวน์โหลด
1.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565
2. เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการดำเนินงาน
3.นโยบายด้านการกำกับดูแล
4. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
6. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
8. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
9. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
10. มาตราการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
11. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
12. การดำเนินงานตามมาตรการฯ ประจำปี พ.ศ.2563
13. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
14. มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15. การดำเนินการมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564