รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการการกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ-6-เด

รายงานการการกำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301,สงป.302,สงป302/1

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ-สงป-ณ-ไตรมาส-2-ประ-2

เอกสาร 
รายงานการการกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
รายงานการการกำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301,สงป.302,สงป302/1