รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน1

เอกสาร 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการการกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
รายงานการการกำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301,สงป.302,สงป302/1