รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการณ์ป้องกันการทุจริต-รอบ-6-เดือน-29.4.66
เอกสาร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการการกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
รายงานการการกำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ แบบ สงป.301,สงป.302,สงป302/1