หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตราฐานตามแนวการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL) ประจำปี พ.ศ. 2562

(2) คำอธิบาย

เกณฑ์และข้อมูลประกอบพิจารณาการประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตราฐานตามแนวการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL) ประจำปี พ.ศ. 2562

(3) เอกสารพิจารณา ประกอบเกณฑ์ 2562

เกณฑ์การประเมินเป้าหมายและการขยายตัว

(4) เป้าหมาย ประกอบเกณฑ์ 2562 (กองพัฒนาบุคลากรกีฬา)

เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

(5) รูปแบบที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ระดับนานาชาติ

รายชื่อสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

(1) รายชื่อสมาคม จำนวน 82 สมาคมกีฬา