นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ

5 พ.ย. 2539 ถึง 30 ก.ย. 2542