นายไพบูลย์ วัชรพรรณ์

4 พ.ค. 2524 ถึง 30 ก.ค. 2533