ม.ร.ว. แหลมฉาน หัสดินทร

7 ส.ค. 2516 ถึง 30 ก.ย. 2519