หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสาร
ดาวน์โหลด
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทยเรื่องสรรหาบุคคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกกท. ประจำปี 2565
• ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯ (นักบริหาร ระดับ 10)
• ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯ (นักบริหาร ระดับ 9)
• การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• ประกาศรับสมัครผู้บริหาร ระดับ 9
• ประกาศรับสมัครผู้บริหาร ระดับ 10
• ประกาศรับสมัครผู้บริหาร ระดับ 9 ปี 2566
• ประกาศรับสมัครผู้บริหาร ระดับ 10 ปี 2565
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• หลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงาน (JS)
• หลักเกณฑ์การปรับตำแหน่งและสายงานตามคุณวุฒิ
3. การพัฒนาบุคลากร
• การพัฒนาบุคคลแบบประเมินศักยภาพ
• การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของ กกท.
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
• คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง กกท
5.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
• ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัย การลงโทษ และการอุธรณ์การลงโทษพนักงาน พ.ศ. 2562
• ประกาศ กกท. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 2564
• ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยวินัย การลงโทษ และการอุธรณ์การลงโทษพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566