หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสาร
ดาวน์โหลด
1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ช่วยปฏิบัติงาน
3. หลักเกณฑ์การปรับตำแหน่งและสายงานตามคุณวุฒิ
4. คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กกท.