กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับองค์กรกีฬาเป็นเลิศให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาให้มีขีดความสามารถและประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ สามารถสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับสังคม

กีฬาเพื่อการอาชีพ

ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับองค์กรกีฬาอาชีพให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพให้ประสบความสำเร็จในการเป็นอาชีพ สามารถสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับสังคม

วิทยาศาสตร์การกีฬา

พัฒนาวิทยาศาสตร์แบะเทคโนโลยีการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา

การบริการอื่นๆ

บริหารจัดการองค์กรและบริการทางการกีฬาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากีฬาของประเทศ / ส่งเสริมและผลักดันภาครัฐและเอกชนให้มีศักยภาพในการสร้างและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

T Sports Channel

ครบเครื่อง เรื่องกีฬา สถานีทีวีกีฬา ตลอด 24 ชม.

Doping Control Agency of Thailand

สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา