การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์กร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจ
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.

เอกสาร 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์กร กกท. ประจำปี 2563