ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ติดต่อเราได้ที่

การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-1867111 , โทรสาร 02-1867509

ติดต่อสอบถาม/แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน

เรื่อง

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ติดต่อส่วนงาน

ฝ่าย/สำนัก
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์
ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 5 งานบริหารกองทุนกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 7732
งานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 7758
งานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ :: 02-1867111 ต่อ 7785
งานแข่งขันและทะเบียนกีฬานานาชาติ :: 02-1867111 ต่อ 8583
ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 งานส่งเสริมกีฬาอาชีพ :: 02-1867111 ต่อ 8533
งานส่งเสริมพัฒนาและกำกับควบคุมกีฬามวย :: 02-1867111 ต่อ 8553
งานมาตรฐานและคุ้มครองสวัสดิการกีฬามวย :: 02-1867111 ต่อ 8562
ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 งานพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน์ :: 02-1867111 ต่อ 8422
งานลูกค้าสัมพันธ์และคุ้มครองสิทธิ :: 02-1867111 ต่อ 8411
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนกลาง :: 02-1867111 ต่อ 8442
ฝ่ายการคลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 6 งานจัดซื้อจัดจ้าง :: 02-1867111 ต่อ 8072,8073
งานการเงิน :: 02-1867111 ต่อ 7843
สำนักผู้ว่าการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 งานธุรการและสารบรรณ :: 02-1867111 ต่อ 7812
งานประชาสัมพันธ์ :: 02-1867111 ต่อ 7897
สำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 9 งานวิชาการสารต้องห้ามทางกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 8360
งานนิติการสารต้องห้ามทางกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 8362
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬางานตรวจรักษา :: 02-1867111 ต่อ 8330
งานกายภาพบำบัด :: 02-1867111 ต่อ 8340
งานทดสอบและส่งเสริมสมรรถภาพ :: 02-1867111 ต่อ 8350
ฝ่ายนโยบายและแผนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 02-1867111 ต่อ 7923
ฝ่ายกีฬาภูมิภาคอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 5 02-1867111 ต่อ 7615
ฝ่ายกีฬาสถานอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 8 02-1867111 ต่อ 8652
ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 กองสารสนเทศ :: 02-1867111 ต่อ 8733,8734
กองวิชาการกีฬา :: 02-1867111 ต่อ 8700,8735
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 6 02-1867111 ต่อ 8100
ฝ่ายตรวจสอบภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 02-1867111 ต่อ 8200