รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพั

เอกสาร 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561