แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570

FINAL รวมเล่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-ส่งผู้ประเ

แผนยุทธศาสตร์ลูกค้า การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570

FINAL รวมเล่มลูกค้า ส่งผู้ประเมิน