แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

กฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ

กฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ ปี2565

นโยบายการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลง Web

แผนวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2566 – 2570

แผนวิสาหกิจลูกค้า การกีฬาแห่งประเทศไทย 2566 – 2570