นโยบายด้านสารสนเทศ

เอกสาร
ดาวน์โหลด
แนวทางการกำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ 2564 - 2566)
แผนปฎิบัติการประจำปี
นโยบายและแนวปฎิบัติในการบริการจัดการโครงการ
นโยบายด้านการจัดการคุณภาพ
ระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
การบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล
นโยบายและแนวปฎิบัติในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
นโยบายและแนวปฎิบัติในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
นโยบายและแนวปฎิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความมั่นคงในการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายองค์กร
นโยบายและแนวปฎิบัติการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ
นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการครุภัณฑ์สารสนเทศ
นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น
นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม