วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

แผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง 2567)

แผนวิสาหกิจ กกท. พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับสมบูรณ์
แผนวิสาหกิจ กกท. พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับสมบูรณ์

แผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570

แผนวิสาหกิจ กกท. พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับสมบูรณ์

แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 – 2570

แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 - 2570 (ฉบับสมบูรณ์)

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกีฬาแห่งประเทศไทย 2566 – 2570

แผนยุทธศาสตร์ลูกค้า การกีฬาแห่งประเทศไทย 2566 – 2570