วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ค่านิยม VRSAT

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

โครงสร้างแผนยุทธศาสตร์

ผังโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ กกท. ปี พ.ศ. 2564 - 2570

แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

แผนยุทธศาสตร์การกีฬ 2564 2570

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการกีฬาแห่งเทศไทย

เล่มแผนยุทธศาสตร์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย16.10.6

ความเชื่อมโยงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนยุทธศาสตร์ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าของการกีฬาแห่งประเทศไทย

เล่ม แผนยุทธสสาตร์ Cus 2563 Completed 16.10.63

เป้าหมายปี 2565