เมืองกีฬา (Sports City)

เอกสาร
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา
ข้อมูลการเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา 2562
รูปแบบสิทธิประโยชน์ 2562
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางเสนอตัว 13 สิงหาคม 2562