ผู้บริหารระดับสูง

คณะผู้บริหารระดับสูง

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

พันโท รุจ แสงอุดม

พันโท รุจ แสงอุดม

รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา

รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม

รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

นางโปรดปราน สมานมิตร

นางโปรดปราน สมานมิตร

รองผู้ว่าการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปรีชา ลาลุน

นายปรีชา ลาลุน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

นางพิกุล กุฎาคาร

นางพิกุล กุฎาคาร

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง

นายประชุม บุญเทียม

นายประชุม บุญเทียม

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค

นพ. มีชัย อินวู๊ด

นพ. มีชัย อินวู๊ด

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจินดา เดชภิมล

นายจินดา เดชภิมล

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา

นายวิบูณ จำปาเงิน

นายวิบูณ จำปาเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายโดม ภูมิดิษฐ

นายโดม ภูมิดิษฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา

นายธัชนาถ ทองประกอบ

นายธัชนาถ ทองประกอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

นายสุรศักดิ์  เกิดจันทึก

นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก

ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายสมพร  ไชยสงคราม

นายสมพร ไชยสงคราม

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

นางนิตยา เกิดจันทึก

นางนิตยา เกิดจันทึก

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

นายยุธยา จีนหีต

นายยุธยา จีนหีต

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

นางสุรางค์รัตน์ วาดี

นางสุรางค์รัตน์ วาดี

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร

นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย

นายประวิทย์ เมตตา

นายประวิทย์ เมตตา

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุน