ผู้บริหารระดับสูง

คณะผู้บริหารระดับสูง

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

นายประชุม บุญเทียม

นายประชุม บุญเทียม

รองผู้ว่าการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นพ. มีชัย อินวู๊ด

รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร

นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก

นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก

รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา

นางโปรดปราน สมานมิตร

นางโปรดปราน สมานมิตร

รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

นายปรีชา ลาลุน

นายปรีชา ลาลุน

รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

ตำแหน่งว่าง

ตำแหน่งว่าง

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

นางพิกุล กุฎาคาร

นางพิกุล กุฎาคาร

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง

นายเจริญชัย สุวรรณศรี

นายเจริญชัย สุวรรณศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา

นายแสงชัย ต้นทัพไทย

นายแสงชัย ต้นทัพไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

นายเกื้อ ชูศรี

นายเกื้อ ชูศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค

นายโดม ภูมิดิษฐ

นายโดม ภูมิดิษฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายยุธยา จีนหีต

นายยุธยา จีนหีต

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา

นายธัชนาถ ทองประกอบ

นายธัชนาถ ทองประกอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

นายสุวัตร หลวงตระกูล

นายสุวัตร หลวงตระกูล

ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง

อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

นางนิตยา เกิดจันทึก

นางนิตยา เกิดจันทึก

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

นางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ

นางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

นางสุรางค์รัตน์ วาดี

นางสุรางค์รัตน์ วาดี

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร

นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย

นายประวิทย์ เมตตา

นายประวิทย์ เมตตา

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุน