ผู้บริหารระดับสูง

คณะผู้บริหารระดับสูง

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา

รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา

–

รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร

พันโท รุจ แสงอุดม

พันโท รุจ แสงอุดม

รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา

นางโปรดปราน สมานมิตร

นางโปรดปราน สมานมิตร

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

นายปรีชา ลาลุน

นายปรีชา ลาลุน

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

นางพิกุล กุฎาคาร

นางพิกุล กุฎาคาร

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง

นายวิบูณ จำปาเงิน

นายวิบูณ จำปาเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายแพทย์มีชัย อินวู้ด

นายแพทย์มีชัย อินวู้ด

ผู้อำนวยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

นายจินดา เดชภิมล

นายจินดา เดชภิมล

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน

นายโดม ภูมิดิษฐ

นายโดม ภูมิดิษฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์

นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา

นายประชุม บุญเทียม

นายประชุม บุญเทียม

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค

นายสมพร  ไชยสงคราม

นายสมพร ไชยสงคราม

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายสุรศักดิ์  เกิดจันทึก

นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก

ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายธัชนาถ ทองประกอบ

นายธัชนาถ ทองประกอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ